CEO Group – top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX


Ngày 11/11/2016, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức Lễ tôn vinh 30 DN minh bạch nhất HNX 2015 – 2016 và 10 DN tiến bộ nhất về công bố thông tin và minh bạch.
CEO Group – một trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX
344 DN niêm yết trên HNX đã được “chấm điểm” minh bạch theo 5 lĩnh vực: Quyền của cổ đông/ Đối xử bình đẳng với cổ đông/ Vai trò của các bên liên quan/ Minh bạch và công bố thông tin/ Trách nhiệm của HĐQT. Năm nay, có 2,1% số DN đạt chất lượng xuất sắc, 17,7% đạt mức tốt, 41,3% ở mức trung bình, 38,9% số DN cần phải cải thiện chất lượng công bố thông tin và minh bạch.
Trong tổng số 344 DN niêm yết, HNX đã chọn ra và tôn vinh 30 doanh nghiệp minh bạch nhất trên HNX, trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (mã chứng khoán: CEO) là 1 trong 30 DN được đánh giá cao nhất.
CEO Group chính thức niêm yết trên HNX ngày 29/09/2014, đến nay, Tập đoàn đã phát triển mạnh cả về quy mô, doanh thu, lợi nhuận và tổng số nhân sự. Cụ thể: Tổng tài sản của CEO Group hiện nay là 3.391 tỷ đồng; Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng năm 2016 của Tập đoàn lần lượt là 929,7 tỷ đồng (đạt 77,5% kế hoạch năm) và 156,5 tỷ đồng (đạt 76% kế hoạch năm đề ra); Tổng số nhân sự của CEO Group lên đến con số hơn 1.000 người.
Là một doanh nghiệp đại chúng, CEO Group luôn tuân thủ của quy định của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán, HNX, đặc biệt việc cung cấp thông tin đối với cổ đông, khách hàng và các nhà đầu tư luôn công khai, minh bạch. Điều này càng khẳng định cam kết về sự phát triển bền vững, chia sẻ lợi ích lâu dài và phương châm “Vì cuộc sống chất lượng hơn” của CEO Group.
Ông Tạ Văn Tố – TGĐ CEO Group nhận cúp vinh danh tại sự kiện tôn vinh DN minh bạch 2015 – 2016
Danh sách các DN minh bạch nhất HNX 2015 – 2016
Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch đối với các DN niêm yết trên HNX được tổ chức nhằm đánh giá mức độ tuân thủ, chất lượng công bố thông tin và chất lượng quản trị công ty của các DN niêm yết, qua đó, tôn vinh các DN minh bạch về thông tin và đưa ra các khuyến nghị, giải pháp kịp thời nhằm giúp các DN thực hiện tốt hơn. Trong tương lai, HNX dự kiến có thêm các điều kiện phi tài chính và duy trì niêm yết để đánh giá DN và “gắn sao” cho các DN như tại một số thị trường chứng khoán phát triển hơn  đang làm./.
(CEO Group)